Raspberry Slushy
Raspberry Slushy

3 favs

0 coms

540 views
Suzette Soobramoney
KITCHEN FUNDI

52 recipes | 37,488 views | 9 appreciations

Raspberry Slushy

By Suzette Soobramoney - KITCHEN FUNDI
(1)

INGREDIENTS

METHOD

SHARE

WhatsApp

Comments be polite

Suzette Soobramoney
KITCHEN FUNDI

52 recipes | 37,488 views | 9 appreciations


TAGS